CONTACT INFORMATION

Cong (Roman) Wang


W418 Goizueta Business School

Emory University

1300 Clifton Road

Atlanta, Georgia, 30322


Phone: +1 765-430-3154